Kancelaria ILT

mateusz-draczkowski-prawnik-doradca-restrukturyzacyjny-syndyk

Upadłość konsumencka - jak ją ogłosić?

Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale nie wiesz, jak to zrobić? Czy na pewno kwalifikujesz się do złożenia wniosku o upadłość konsumencką? Co zawrzeć we wniosku? Kiedy można składać wnioski? Gdzie złożyć przygotowany wniosek? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

KTO I KIEDY MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna. Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest dużym przywilejem dłużnika i nie jest ograniczona czasowo. Powyższe oznacza, że wniosek o ogłoszenie upadłości można złożyć w każdym czasie po wystąpieniu stanu niewypłacalności. Przyjmuje się, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w regulowaniu tych zobowiązań przekroczyło 3 miesiące.

Konsumenckie postępowanie upadłościowe wiąże się z wieloma korzyściami, dlatego istotnym jest upewnienie się, że dłużnik spełnia przesłankę nieprowadzenia działalności gospodarczej. Aby móc skorzystać z dobrodziejstw związanych z tym szczególnym postępowaniem, na dzień złożenia wniosku nie można prowadzić działalności gospodarczej. Wymóg ten zostanie spełniony, nawet jeżeli dzień przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożymy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosek o jej wykreślenie. Samo zawieszenie działalności nie jest wystarczające, aby uznać, że dłużnik może uzyskać oddłużenie w drodze postępowania upadłościowego konsumenckiego.

Upadłość konsumencką może ogłosić również osoba, która nie posiada żadnego majątku, posiada tylko jednego wierzyciela, a nawet nie osiąga żadnych przychodów.

Postępowanie to jest ostatecznym rozwiązaniem, które pozwala na oddłużenie i rozpoczęcie życia na nowo. Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy dokładnie przeanalizować, czy dłużnik spełnia przesłanki ogłoszenia upadłości oraz jej konsekwencje i skutki. Nieoceniona w tym przypadku może się okazać pomoc naszej kancelarii, która w pierwszym etapie dokona bezpłatnej analizy sytuacji dłużnika i oceni możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ - WYMOGI FORMALNE

Rozpoczęcie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej uwarunkowane jest złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek o ogłoszenie upadłości można sporządzić papierowo lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego KRZ. W związku z informatyzacją postępowania upadłościowego zalecane jest złożenie wniosku w formie elektronicznej. Przyczyni się to z pewnością do przyśpieszenia postępowania. W przypadku złożenia wniosku w wersji papierowej musi on zostać ręcznie przepisany przez pracownika sądu do systemu KRZ. Mając na względzie obciążenie sądów, sporządzenie wniosku w wersji papierowej przyczynia się do znacznego wydłużenia postępowania. Jest to sprzeczne z interesem dłużnika, który dąży do jak najszybszego zakończenia postępowania i oddłużenia.

Dłużnik sporządzając wniosek o ogłoszenie upadłości musi być rzetelny i dokładny. Poza danymi dot. identyfikacji samego dłużnika obejmującymi imię, nazwisko, adres, numer PESEL, NIP (w przypadku, jeżeli taki numer dłużnik posiadał w okresie ostatnich 10 lat), należy sporządzić wykaz majątku oraz miejsc, w których znajduje się majątek. W wykazie majątku dłużnik musi określić wartość poszczególnych przedmiotów. Wycenę składników majątkowych można sporządzić samemu. Nie jest wymagane korzystanie z pomocy ekspertów, np. rzeczoznawcy.

We wniosku wymienia się wierzycieli z podaniem ich adresów, wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty. Dodatkowo dłużnik wymienia wierzytelności sporne z określeniem, w jakim zakresie dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności. Bardzo ważne jest dokładne wskazanie wierzytelności. Ewentualne niedopatrzenia lub ukrycie wierzytelności może się wiązać z odmową oddłużenia w tym zakresie.

Ukrywanie informacji o długach jest nieopłacalne – długi ukryte nie zostaną umorzone. We wniosku wskazujemy listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia. Dłużnik musi podać ustanowione na składnikach jego majątku zabezpieczenia w formie np. hipoteki, zastawu czy zastawu rejestrowego.

Dłużnik we wniosku musi podać informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich 6 miesiącach przed dniem złożenia wniosku. Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Postępowanie o ogłoszenie upadłości jest postępowaniem sądowym. Aby skorzystać z procedury ogłoszenia upadłości konsumenckiej i starać się o umorzenie zobowiązań pieniężnych, należy złożyć wniosek do odpowiedniego sądu.

Sprawy o ogłoszenie upadłości są rozpoznawane przez sądy rejonowe, a dokładnie przez ich jednostkę organizacyjną (wydział) – sąd gospodarczy. Tylko wybrane sądy rejonowe posiadają wydziały gospodarcze, dlatego przed złożeniem wniosku należy zweryfikować, do którego sądu należy złożyć wniosek. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

W przypadku ustalenia właściwości sądu dla dłużnika będącego osobą fizyczną, który nie prowadzi działalności gospodarczej domniemywa się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby. Miejsce zwykłego pobytu jest pojęciem bardzo szerokim i nie musi być utożsamiane z miejscem zameldowanie czy zamieszkania. Za miejsce takie można uznać miejscowość, w której dłużnik realizuje swoje zwykłe czynności w życiu codziennym i gdzie zwykle przebywa.

Złożenie wniosku do niewłaściwego sądu zasadniczo nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami. Czynności dokonane w niewłaściwym sądzie pozostaną w mocy. Sąd z urzędu przekaże sprawę i przeksięguje opłatę do właściwego sądu. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że uchybienie przepisom w zakresie właściwości sądu znacząco wydłuży postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at