Kancelaria ILT

Kancelaria prawna ILT

Klauzula informacyjna o administratorze

W wykonaniu obowiązku wynikającego z RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria ILT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy przy ul. Świętokrzyskiej 9/4, 59-220 Legnica, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000707018, NIP: 6912532178, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł wpłaconym w całości (dalej również zwana : Administratorem lub ILT), adres e-mail: kancelaria@kancelariailt.pl;
 
o ile Pani/Pana dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana, to te dane osobowe uzyskane zostały przez Administratora od osób współpracujących z Administratorem, które uprzednio miały z Panią/Panem kontakt w związku z organizowaniem szkoleń lub webinarów albo ofertowaniem usług, którym wyraził Pan/Pani zainteresowanielub z innych publicznie dostępnych źródeł;
 
Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
 
a) marketingowych, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
b) prowadzenia korespondencji oraz realizowania współpracy, w szczególności z Klientami i osobami zainteresowanymi nabyciem usług świadczonych przez Administratora oraz kontrahentami, w zakresie w jakim osoby takie przesyłają jakiekolwiek informacje zarówno listem tradycyjnym, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź w zakresie w jakim jest to konieczne do podjęcia czynności przez Spółkę (np. dane konieczne do wyceny usługi, dane kontaktowe pracowników kontrahenta etc.), gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta bądź jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 
c) nawiązania współpracy, zawarcia umowy z klientem lub kontrahentem lub/i prawidłowego jej zrealizowania, a w szczególności prawidłowego: przeprowadzenia transakcji, wykonania usługi, dostawy produktów i/lub ich montażu, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 
d) dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
 
a) imię i nazwisko (nazwiska);
 
b) adres e-mail i/lub numer telefonu kontaktowego;
 
c) inne dane dobrowolnie podane przez Panią/Pana w toku kontaktu z Administratorem;
 
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla informowania o wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub jego podmioty powiązane, a w razie jej zawarcia przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy , a po tych okresach dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 
Odbiorcami danych osobowych będą:
 
a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora,
 
b) podmioty (spółki) powiązane z Administratorem,
 
c) podmioty świadczące usługi oraz podmioty realizujące reklamacje oraz wszelkie czynności z nią związane – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.