Kancelaria ILT

Kancelaria prawna ILT

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1
Przedmiot regulaminu i definicje

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej https://kancelariailt.pl i jej podstron (dalej łącznie zwanych: Stroną), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) Ankieta – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na Stronie, umożliwiający wskazanie Usługodawcy podstawowych informacji na temat stanu jego zadłużenia zmierzający do wstępnego zbadania czy Usługobiorca spełnia zasadnicze przesłanki do rozważania złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;

b) Formularz kontaktowy – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na Stronie, umożliwiający kontaktowanie się z Usługodawcą poprzez wypełnienie wymaganych danych i przesłanie zapytania do Usługodawcy;

c) Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o aktualnościach i zmianach w prawie, w tym prawie upadłościowym oraz w podatkach;

d) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

e) Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony;

f) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej;

g) Usługodawca – Kancelaria ILT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy przy ul. Świętokrzyskiej 9/4, 59-220 Legnica, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000707018, NIP: 6912532178, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł wpłaconym w całości, adres e-mail: kancelaria@kancelariailt.pl, tel. +48 452 893 125;

§2
Warunki techniczne korzystania ze Strony

1. Korzystanie ze Strony wymaga od Usługobiorcy posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, posiadającego aktualną przeglądarkę internetową.

2. W razie woli skorzystania z usług takich jak Formularz Kontaktowy, Ankieta lub Newsletter wymagane jest posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego adresu e-mail i dostępu do niego oraz ewentualnie aktywnego numeru telefonu.

3. Prawidłowe korzystanie ze Strony lub Usług Elektronicznych, może wymagać od Usługobiorcy również instalacji dodatkowego oprogramowania wymaganego przez przeglądarkę lub niezbędnego do odczytania formatu plików Newslettera (np. program zdolny do odczytywania plików PDF).

§3
Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Strony

1. Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne na rzecz Usługobiorców nieodpłatnie.

2. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców następujące usługi:

a) Ankieta;
b) Newsletter;
c) Formularz kontaktowy;
d) udostępniania treści.

3. Ankieta:

a) Usługa Ankiety umożliwia Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą poprzez przesłanie szeregu ogólnych informacji na temat stanu zadłużenia Usługobiorcy, w celu dokonania wstępnej i ogólnej analizy przez Usługodawcę spełniania przez Usługobiorcę podstawowych przesłanek ustawowych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

b) Usługa Ankiety jest dostępna dla każdego Usługobiorcy, który poda informacje w niej wymagane, a w szczególności informacje o: możliwości samodzielnej spłaty zadłużenia, posiadaniu majątku pozwalającego na spłatę zadłużenia, istnieniu egzekucji komorniczych, czasie trwania problemów ze spłatą zobowiązań, fakcie prowadzenia działalności gospodarczej, orientacyjnym poziomie zadłużenia, ilości wierzycieli oraz poda imię, adres e-mail i numer telefonu.

c) W celu skorzystania z usługi, Usługobiorca powinien wypełnić Ankietę udostępnioną przez Usługodawcę na Stronie i przesłać wypełnioną Ankietę drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Ankiecie. W trakcie wypełniania Ankiety, Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje ich treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Ankiecie.

Usługodawca oświadcza i informuje, że przedstawiony przez niego wynik Ankiety nie stanowi porady prawnej i jest jedynie wskazaniem możliwości wstępnej kwalifikacji do ogłoszenia upadłości, na podstawie podstawowych informacji podanych w Ankiecie, a szczegółowa analiza takiej możliwości może nastąpić w razie zawarcia odrębnej umowy na przeprowadzenie tego rodzaju analizy.

4. Newsletter:

a) Usługa Newsletter jest dostępna dla każdego Usługobiorcy, który wypełnił formularz zgłoszeniowy do Newslettera, w którym należy podać adres email i imię lub który dokona wyboru zapisu na Newsletter w innym miejscu udostępnionym Usługodawcę (np. przy okazji korzystania z Formularza kontaktowego). Po przesłaniu wypełnionego formularza lub dokonania wyboru zapisu na Newsletter w innym miejscu, Usługobiorca otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu prośbę o potwierdzenie zapisania się do Newsletter. Po dokonaniu potwierdzenia zapisu na Newsletter przez Usługobiorcę, Usługobiorcy zostaje przesłana wiadomość potwierdzająca dokonaną subskrypcję wraz z informacją o możliwości rezygnacji z dokonanej subskrypcji. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

b) Usługobiorca może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z otrzymywania Newsletter poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@kancelariailt.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy.

5. Formularz kontaktowy:

a) Usługa formularza kontaktowego umożliwia kontakt z Usługodawcą poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza udostępnionego na Stronie.

b) Usługa formularza kontaktowego jest dostępna dla każdego Usługobiorcy, który za pośrednictwem formularza udostępnionego na Stronie, w którym należy obligatoryjnie adres e-mail Usługobiorcy, jego numer telefonu i treść wiadomości.

6. Udostępnianie treści:

a) Usługobiorca uprawniony jest do przeglądania treści udostępnionych przez Usługobiorcę na Stornie, bez ingerencji w nie.

b) Treści dostępne na stronie (w tym forma graficzna) stanowią przedmiot ochrony prawnoautorskiej Usługodawcy i jako takie mogą być wykorzystywane tylko w ramach dozwolonego użytku Usługobiorcy zgodnie z przepisami prawa.

c) Treści udostępniane na Stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i są aktualne w dacie ich opublikowania oraz nie stanowią w żadnym wypadku porady w indywidualnej sprawie Usługobiorcy i z tego względu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność lub skuteczność treści dla Usługobiorcy.

7. Zawarcie umowy świadczenia jakiejkolwiek usługi bezpłatnej związanej z korzystaniem ze Strony następuje z chwilą dokonania jakiejkolwiek czynności na Stronie przez Usługobiorcę, w szczególności poprzez zapoznanie się z treścią umieszczonych na Stronie treści lub skorzystania z bezpłatnych narzędzi oferowanych przez Usługodawcę, chyba że co innego wynika wprost z treści niniejszego Regulaminu . Usługobiorca może w dowolnym momencie złożyć wniosek o usunięcie jego danych identyfikacyjnych, poprzez przesłanie wniosku na adres kancelaria@kancelariailt.pl z danymi umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację Usługobiorcy, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Strony przez Usługobiorcę, jak również złożyć wniosek o zaprzestanie świadczenia cyklicznej Usługi Elektronicznej, jak np. Newslettera.

§4
Obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy

1. Usługobiorca ma obowiązek:

a) zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień, pod rygorem zablokowania Usługodawcy możliwości korzystania ze Strony lub Usług Elektronicznych w miarę zdolności technicznych Usługodawcy,

b) informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Usług Elektronicznych lub postanowień niniejszego Regulaminu,

c) podania prawdziwych danych w procesie wypełniania formularzy dostępnych na Stronie, co może rzutować na prawidłowe wykonanie Usługi Elektronicznej,

d) korzystania ze Strony i Usług Elektronicznych w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dóbr osobistych, praw autorskich, dobrych obyczajów oraz przepisów prawa,

e) przestrzegać praw autorskich do materiałów i treści zamieszczonych na Stronie.

2. Usługodawca:

a) ma obowiązek świadczyć Usługi Elektroniczne zgodnie z umową zawartą z Usługobiorcą, a w szczególności niniejszym Regulaminem,

b) dołoży wszelkich starań, aby Usługi Elektroniczne były świadczone na najwyższym poziomie z poszanowaniem praw i dóbr osobistych Usługobiorców,

c) zapewni konserwację systemu, instalację uaktualnień lub poprawek do Strony lub wprowadzanie nowych funkcjonalności Strony w miarę potrzeb i możliwości Usługodawcy, z tym zastrzeżeniem, że może się to wiązać z dokonywaniem przestojów, a przestoje takie mogą się wiązać z czasowym odłączeniem dostępu do Strony lub Usług Elektronicznych, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w zakresie najdalej dopuszczalnym przez prawo.

3. Usługodawca zapewnia, że korzystanie przez Usługobiorcę ze Strony Usług Elektronicznych, uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, a nadto umożliwia Usługobiorcy jednoznaczną identyfikację stron usług, potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tych usług.

4. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia należytej jakości świadczonych Usług Elektronicznych, jednakże, nie ponosi on odpowiedzialności względem Usługobiorców za czasową niemożność korzystania ze Strony lub występujące zakłócenia w jej funkcjonowaniu, które wywołane są zdarzeniami nagłymi, których nie można było obiektywnie przewidzieć lub występujące na skutek działań, którym Usługodawca nie mógł zapobiec pomimo zachowania należytej staranności, a w szczególności będących skutkiem awarii serwerów, działania sił przyrody, zaburzeń życia zbiorowego (w tym strajki i rozruchy), działań urzędowych, niezrealizowanych dostaw kontrahentów Usługodawcy. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Usługodawcę z obowiązku dotrzymania zobowiązań dotyczących Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania.

§5
Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorca ma prawo zgłosić reklamację w szczególności w zakresie błędów lub niepoprawnego działania Strony, jak również w przypadku świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres kancelaria@kancelariailt.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy: ul. Świętokrzyskiej 9/4, 59-220 Legnica, nie później niż w terminie miesiąca od wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. W reklamacji Usługobiorca powinien w szczególności wskazać przedmiot reklamacji, datę wykrycia nieprawidłowości oraz zawrzeć wszelkie dane umożliwiające jej prawidłową identyfikację i sformułowania odpowiedzi.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Usługobiorca zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji, taką samą drogą, którą złożył reklamację.

4. W razie, gdyby reklamacja nie zawierała informacji niezbędnych dla jej jednoznacznego rozpatrzenia, Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się z prośbą o dostarczenie informacji dodatkowych. W takim przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji liczony jest od dnia dostarczenia informacji dodatkowych.

§6
Zewnętrzne strony internetowe

W zakresie najdalej dopuszczalnym przez prawo Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

a) za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, dzięki którym Usługobiorca uzyskał dostęp do Strony,

b) za zawartość innych stron internetowych do których linki lub przekierowania znajdują się na Stronie, przy czym Usługodawca oświadcza, że zamieszcza takie odesłania lub linki w dobrej wierze i będąc przekonanym, że zawartość takich innych stron internetowych pozostaje w związku ze Stroną.

§7
Korzystanie z informacji dostępnych na Stronie

Usługodawca zastrzega, że:

a) informacje zamieszczone lub udostępnione na Stronie nie stanowią i nie mogą zostać uznane za poradę prawną lub podatkową w jakiejkolwiek sprawie Usługobiorcy,

b) w każdym wypadku Usługobiorca powinien we własnym zakresie zasięgnąć opinii odpowiedniego specjalisty w swojej indywidualnej sprawie, a w szczególności zweryfikować czy wykorzystane informacje uzyskane za pośrednictwem Strony lub Usług Elektronicznych zostały zastosowane odpowiednio do zamierzonego celu, z uwzględnieniem stanu faktycznego oraz aktualnego stanu prawnego.

§8
Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez Usługodawcę na zasadach określonych w https://kancelariailt.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/.

§9
Postanowienia końcowe

1. Usługodawca w związku ze świadczeniem Usług Elektronicznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie informuje, że:

a. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

b. nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

c. językiem umów zawieranych z Usługodawcą jest język polski.

2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez strony w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku, gdy niemożliwym okaże się rozstrzygnięcie sporu zgodnie ze zdaniem poprzednim, strony ustalają, że sądem właściwym w sprawie rozstrzygania wszystkich sporów wynikłych w związku z niniejszym Regulaminem będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany zakresu świadczonych usług lub warunków technicznych i sposobu świadczenia usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.