Kancelaria ILT

kancelaria-prawna

RODO a kary

  • Kary pieniężne nakładane za naruszenie obowiązków wynikających z RODO mogą być bardzo
    dotkliwe i zależnie od rodzaju naruszenia mogą wynosić:

    – do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa, albo
    – do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

Jakie czynniki organ może uwzględnić przy wymiarze kar nakładanych za naruszenia RODO?

Należy pamiętać, że zasadniczo nakładane kary nie będą tymi maksymalnymi, gdyż przy wymiarze kary organ ma obowiązek uwzględnić okoliczności konkretnego przypadku, a w szczególności:

– charakter, wagę i czas trwania naruszenia przy uwzględnieniu charakteru, zakresu lub celu danego przetwarzania, liczby poszkodowanych osób, których dane dotyczą, oraz rozmiaru poniesionej przez nie szkody;
– umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia;

– działania podjęte przez administratora lub podmiot przetwarzający w celu zminimalizowania szkody poniesionej przez osoby, których dane

– stopień odpowiedzialności administratora lub podmiotu przetwarzającego z uwzględnieniem środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez nich na mocy art. 25 i 32 RODO (planowanie i wprowadzenie odpowiednich i adekwatnych środków bezpieczeństwa);

– wszelkie stosowne wcześniejsze naruszenia ze strony administratora lub podmiotu przetwarzającego;
– stopień współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego ewentualnych negatywnych skutków;
– kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie;
– sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu, w szczególności, czy i w jakim zakresie administrator lub podmiot przetwarzający zgłosili naruszenie;
– jeżeli wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego, których sprawa dotyczy, zostały wcześniej zastosowane w tej samej sprawie środki, o których mowa w art. 58 ust. 2 RODO (ostrzeżenie, upomnienia, nakazanie określonego działania, wprowadzenie czasowego ograniczenia przetwarzania, cofnięcie certyfikacji lub nakazanie cofnięcia certyfikacji) – przestrzeganie tych środków;
– stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania zgodnie z RODO lub zatwierdzonych mechanizmów certyfikacji zgodnie z RODO; oraz
– wszelkie inne obciążające lub łagodzące czynniki mające zastosowanie do okoliczności sprawy, takie jak osiągnięte bezpośrednio lub pośrednio w związku z naruszeniem korzyści finansowe lub uniknięte straty.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at