Kancelaria ILT

kancelaria-prawna

Kto może wybrać estoński CIT?

Estoński CIT to szereg korzyści zarówno podatkowych jak i biznesowych. Firmy mają prawo do niskiego opodatkowania, płacą podatek tylko wtedy gdy pojawiają się zyski a wspólnicy nie ponoszą ryzyka działalności.

Dowiedz się jakie są warunki skorzystania z estońskiego CIT i sprawdź, czy jest to rozwiązanie dla Ciebie. 

Forma prawna i struktura właścicielska

Estoński CIT  to propozycja, z której mogą skorzystać: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe,  spółki komandytowo-akcyjne, których  odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Spółka na estońskim CIT nie może mieć udziałów ani akcji w innych spółkach.

Minusem tego wymogu jest to że wyłączone są z niego firmy działające w grupach kapitałowych, gdzie poszczególne spółki posiadają udziały w podmiotach zależnych. Wyłączone z tego systemu są również popularne spółki komandytowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  By takie podmioty mogły wejść w estoński CIT musiałby najpierw zmienić strukturę własnościową.

Minimalne zatrudnienie

Przedsiębiorca na estońskim CIT musi zatrudniać co najmniej 3 pracowników. Nie ma tu znaczenia forma zatrudnienia, może to być umowa o pracę lub umowa zlecenia. Oznacza to, że spółka powinna:

zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, które nie są udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami spółki , przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, lub

wypłacać co najmniej 3 zleceniobiorcom wynagrodzenia w łącznej wysokości co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Co istotne nie można mieszać ww. tytułów zatrudnienia. To znaczy, że zatrudniając dwie osoby na umowę o pracę i dwie na umowę zlecenia warunek minimalnego zatrudnienia nie jest spełniony.

Zasada minimalnego zatrudnienia co najmniej trzech osób nie dotyczy wszystkich spółek. Nowe spółki (podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności) w pierwszym roku nie muszą zatrudniać pracowników ale począwszy od drugiego roku muszą stopniowo zwiększać zatrudnienie  o jedną osobę. Oznacza to, że:

w pierwszym roku spółka nie musi zatrudniać pracowników,

w drugim roku spółka powinna zatrudniać co najmniej jedną osobę,

w trzecim roku spółka powinna zatrudniać co najmniej dwie osoby,

w czwartym roku i kolejnych latach półka powinna zatrudniać co najmniej trzy osoby.

Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności to np. nowo założona spółka lub spółka powstała w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności.

Odstępstwo od reguły 3 osób zostało przewidziane również dla małych podatników.  Mali podatnicy w pierwszym roku mogą zatrudniać tylko jednego pracownika ale w kolejnych już 3. Mały podatnik to taki, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

Struktura przychodów

Spółki na estońskim CIT nie mogą uzyskiwać więcej niż 50% przychodów z tytułu tak zwanych przychodów pasywnych, tj.:

z wierzytelności,

z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

z części odsetkowej raty leasingowej,

z poręczeń i gwarancji,

z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

W sytuacji przekroczenia ww. progów spółka począwszy od następnego roku traci prawo do stosowania estońskiego CIT i zaczyna rozliczać się na zasadach ogólnych.

Zawiadomienie

Aby stosować estoński CIT należy złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania. Zawiadomienie składa się na urzędowym formularzu ZAW-RD do urzędu skarbowego. Zawiadomienie należy złożyć w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma być opodatkowana estońskim CIT.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY:

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at

Julia Wieniawa

Ei cum dicit dicam, nullam prompta sadipscing id duo. Sed homero inciderint at, ea quo harum perpetua vituperatoribus. His falli persius appellantur in, at