Kancelaria ILT

Kancelaria prawna ILT
mateusz-draczkowski-prawnik-doradca-restrukturyzacyjny-syndyk

Niewykonanie planu spłaty

Po ustaleniu planu spłaty na upadłym ciążą określone obowiązki. Ich niewykonanie może prowadzić do uchylenia planu spłaty, co jest bardzo niekorzystne dla dłużnika, ponieważ oznacza brak oddłużenia.

Pomimo wyprzedaży majątku i podziału środków między wierzycielami, pozostałe zobowiązania nie zostają umorzone.

CO JEŻELI NIE WYKONAM PLANU SPŁATY?

Podstawowym obowiązkiem upadłego, którego naruszenie grozi uchyleniem planu spłaty, jest dokonywanie regularnych wpłat. Wysokość i czas tych wpłat są określane przez sąd. Dodatkowo, odmową oddłużenia może skutkować spóźnienie się lub niezłożenie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli. Upadły nie może również ukrywać osiąganych przychodów lub nabytych składników majątkowych o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstwa.

Jeśli upadły dokonuje bez zgody sądu czynności, które mogą pogorszyć jego sytuację majątkową, ukrywa swój majątek lub czynność prawna dokonana przez niego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli, również grozi mu uchylenie planu spłaty.

Sąd może uchylić plan spłaty z urzędu lub na wniosek wierzycieli. Przed podjęciem tej decyzji, sąd wysłuchuje upadłego i wierzycieli. Nie powinien jednak uchylić planu spłaty, jeżeli uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.