kancelaria-prawna-ceny-transferowe

Podmiot a podmiot powiązany

Ustawowa definicja wskazuje, że podmiot oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład. Podmioty powiązane to podmioty, które łączą pewne relacje, a definicja tych relacji jest szczegółowo określona w przepisach.

Pierwszym kryterium określającym powiązanie jest wywieranie znaczącego wpływu, co może się odnosić do udziałów w kapitale, praw głosu w organach kontrolnych lub zarządzających, a także faktycznej zdolności do wpływania na kluczowe decyzje gospodarcze drugiego podmiotu. Drugim kryterium jest posiadanie udziału lub prawa pośrednio, czyli przez inną firmę lub grupę firm. To oznacza, że nawet jeśli bezpośrednie posiadanie udziału lub prawa nie przekracza 25%, ale jest posiadane pośrednio przez inny podmiot lub grupę podmiotów, to wciąż będzie to uznawane za powiązanie.

Zgodnie z przepisami przez wywieranie znaczącego wpływu, rozumie się:

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a. udziałów w kapitale lub

b. praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c. udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach, lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Powiązania spółek ze wspólnikami

Nawet w sytuacji, jeśli powiązania nie wystąpią ze względu na próg 25% udziałów w spółce, to za podmioty powiązane uznaje się:

· spółkę niebędącą osobą prawną (np. spółkę jawną lub spółkę partnerską) i jej wspólnika, lub,

· spółkę komandytową i komandytowo-akcyjną i jej komplementariusza, lub

· spółkę jawną, która jest podatnikiem CIT i jej wspólnika, lub

· podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład;

Inne relacje, które powodują zaistnienie powiązań

Ważnym aspektem jest również manipulowanie strukturą właścicielską, które może prowadzić do tworzenia sztucznych konstrukcji mających na celu unikanie opodatkowania lub uzyskiwanie korzyści podatkowych w sposób niezgodny z intencją przepisów podatkowych. W takich przypadkach, nawet jeśli formalnie nie ma bezpośredniego posiadania udziałów lub praw, podmioty mogą być uznane za powiązane ze względu na manipulacyjne relacje właścicielskie.

Jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane.

Podsumowując, podmioty powiązane to te, które łączą konkretne relacje definiowane przez przepisy podatkowe. Ich identyfikacja jest istotna z punktu widzenia ustalania cen transferowych oraz zapewnienia uczciwości i przejrzystości w transakcjach między nimi.

Jeśli masz wątpliwości, czy podmioty z którymi masz relacje gospodarcze należy uznać za podmioty powiązane – napisz do nas i skonsultuj z nami temat: kancelaria@kancelariailt.pl

kordiak-michal-specjalista-podatki
Michał Kordiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *