Podstawowy warunek: zatrudnienie

Jednym z podstawowych warunków skorzystania z estońskiego CIT jest utrzymywanie minimalnego zatrudnienia przez spółkę. Do limitu osób zatrudnionych wliczają się zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę jak i osoby zatrudnione na podstawie umowy innej niż umowa o pracę (np. umowa zlecenia).

Spółka na estońskim CIT powinien zatrudniać na umowę o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. Osoby te nie powinny być udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami spółki. Stosunek zatrudnienia powinien trwać co najmniej 300 dni w roku podatkowym. W przypadku gdy podatnik ma rok podatkowy dłuższy lub krótszy niż 12 miesięcy to stosunek zatrudnienia powinien trwać przez co najmniej 82% dni w roku podatkowym.

Od 1 lipca 2023 r. płaca minimalna wyniesie 3 600 zł brutto, co przekłada się na około 4 350 zł kosztu związanego z zatrudnieniem po stronie pracodawcy. Zakładając, że stosunek pracy musiałby trwać przez co najmniej 10 miesięcy minimalny koszt zatrudnienia 3 pracowników to około 130 tys. zł w całym roku.

Estoński CIT i umowy cywilnoprawne

Wielu przedsiębiorców w Polsce preferuje elastyczne formy zatrudnienia w formie umów zlecenia lub o dzieło. Możliwe jest też spełnianie warunku minimalnego zatrudnienia poprzez zaangażowanie pracowników na tych umowach. W takim wypadku spółka na estońskim CIT powinna ponosić miesięczne wydatki na wynagrodzenia zleceniobiorców w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Osoby zatrudniane na umowach cywilnoprawnych podobnie jak na umowach o pracę nie mogą być udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami spółki na estońskim CIT.

W pierwszym kwartale 2023 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7178,30 zł[1]. Trzykrotność tej kwoty to 21 534,90 zł i jest to  minimalny koszt jaki spółka estońska powinna ponosić co miesiąc z tytułu zatrudnienia zleceniobiorców. W odróżnieniu od zatrudnienia na umowę o pracę, zatrudniając pracowników na innych umowach powyższe koszty powinny być ponoszone co miesiąc, co daje łącznie około 258 tys. zł w całym roku (względem 130 tys. zł w przypadku zatrudnienia n umowach o pracę).

Dodatkowy warunek jaki powinny spełniać umowy zawarte z pracownikami to w związku z wypłatą tych wynagrodzeń spółka powinna być płatnikiem PIT lub płatnikiem składek ZUS. Warunek ten będzie spełniony jeśli spółka występuje jako płatnik tych należności. Niemniej jeśli wystąpi obowiązek płatnika ale przepis szczególny pozwoli na zwolnienie z opodatkowania PIT lub oskładkowania to warunek ten również będzie spełniony (dotyczy to osób korzystających z tzw. ulgi dla młodych do ukończenia 26 roku życia).

Czy można łączyć formy zatrudnienia?

Co istotne, nie jest możliwe łączenie form zatrudnienia w celu spełnienia warunku minimalnego zatrudnienia. Warunek będzie spełniony tylko wtedy gdy podatnik będzie zatrudniał co najmniej 3 osoby na umowę o pracę albo 3 zleceniobiorców.

Kryterium minimalnego poziomu zatrudnienia nie będzie jednak spełnione, jeśli warunki będą zrealizowane tylko częściowo. Przykładowo do takiej sytuacji dojdzie w przypadku, kiedy spółka  zatrudnia 2 osoby na umowę o pracę oraz 2 osoby na podstawie umowy zlecenia.

Wyjątki dla małych podatników i rozpoczynających działalność

W przypadku małego podatnika w pierwszym roku opodatkowania estońskim CIT wystarczające jest zatrudnianie jednej osoby na umowę o pracę albo ponoszenie miesięcznych wydatków z tytułu zatrudnienia na umowie cywilnoprawnej w kwocie stanowiącej co najmniej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na rzecz jednej osoby.

Mały podatnik to taki, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 2 000 000 euro ( w 2023 r. 9 654 000 zł).

W przypadku podatników rozpoczynających działalność (np. nowych spółek, spółek powstałych w wyniku przekształcenia jednoosobowych działalności):

  • w pierwszym roku prowadzenia działalności nie ma potrzeby zatrudniania pracowników ani zleceniobiorców,
  • • w drugim roku prowadzenia działalności należy zatrudniać co najmniej jednego pracownika albo zleceniobiorcę,
  • • w trzecim roku prowadzenia działalności należy zatrudniać co najmniej dwóch pracowników albo zleceniobiorców,
  • • w czwartym roku prowadzenia działalności należy zatrudniać co najmniej trzech pracowników albo zleceniobiorców,
  • • w kolejnych latach należy stosować już zasady dot. zatrudnienia analogiczne jak dla pozostałych podatników.

 

Jakie konsekwencje dla spółek niespełniających tych warunków?

W sytuacji jeśli spółka nie spełni w którymś roku warunku odnośnie minimalnego zatrudnienia to traci prawo do stosowania estońskiego CIT i automatycznie przechodzi na ogólne zasady. Utrata prawa do estońskiego CIT następuje z końcem roku podatkowego, w którym podatnik nie spełnił warunków. W praktyce przedwczesna utrata statusu spółki estońskiej może skutkować koniecznością zapłaty podatku z tytułu korekty wstępnej (który należy zadeklarować przechodząc na estoński CIT).

Przeczytaj więcej na temat korekty wstępnej na blogu: Korekta wstępna a estoński CIT

W przypadku utraty prawa do opodatkowaniem estońskim CIT spółka może wybrać ponownie ten system ale dopiero po upływie 3 lat podatkowych, jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy, następujących po roku kalendarzowym, w którym podatnik utracił prawo do opodatkowania estońskim CIT.

Skorzystaj z nieodpłatnej analizy optymalizacyjnej!

Nasza kancelaria ma duże doświadczenie w przygotowywaniu optymalizacji biznesu. Umów się z nami na rozmowę aby nieodpłatnie dowiedzieć się:

  • • jakie rozwiązanie jest dla Ciebie najkorzystniejsze,
  • • ile możesz zyskać na legalnej optymalizacji,
  • • ile kosztuje wdrożenie proponowanego przez nas rozwiązania.


Pomagamy klientom załatwić formalności tak by mogli prowadzić biznes bez komplikacji. Sprawami zajmujemy się kompleksowo. Wypróbuj nas! 😉


[1] Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2023 r., źródło: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-bez-wyplat-nagrod-z-zysku-w-pierwszym-kwartale-2023-roku,59,38.html

kordiak-michal-specjalista-podatki
Michał Kordiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *