Poniżej przedstawiam szczegóły:

1. Przedmiot sprzedaży
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Witoszyce 45 A, gmina Góra, dla której prowadzona jest księga wieczysta LE1G/00083184/9 przez Sąd Rejonowy w Głogowie. Nieruchomość ta znajduje się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr 450 o powierzchni 0,3494 ha.

2. Ceny wywoławcza, 55% oszacowania:
156 750,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

3. Sposób składania ofert:
Pisemne oferty, sporządzone w języku polskim zgodnie z Regulaminem Sprzedaży Nieruchomości, należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście w godzinach od 9:00 do 16:00 po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym powiadomieniu Syndyka, albo listem priorytetowym na adres Kancelarii Syndyka ul. Gwiezdna 4 lok. 3, 59-220 Legnica. Decyduje data wpływu, a nie nadania.

4. Termin składnia ofert:
do 12.07.2024 (włącznie)

5. Warunki przetargu:
Opis i oszacowanie przedmiotu przetargu oraz warunki przetargu są opublikowane poniżej, na bieżącej stronie internetowej.

6. Wadium:
15 675,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) należy wnieść najpóźniej do dnia składania ofert, przelewem na rachunek bankowy Syndyka, prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA o numerze 08 1020 3017 0000 2602 0586 9997 z dopiskiem „LE1L/GUp-s/162/2023 – oferta na zakup nieruchomości”. Skuteczna wpłata wadium następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym masy upadłości.

7. Dopuszczenie do przetargu:
Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w Regulaminie VI Sprzedaży Nieruchomości.

8. Otwarcie i rozpoznanie ofert:
Niejawne otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 15.07.2024 w Kancelarii Syndyka.

9. Oględziny nieruchomości:
Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu możliwe są oględziny nieruchomości przed upływem terminu składania ofert.

Pliki do pobrania:

1. Regulamin sprzedaży
2. Operat szacunkowy
3. Wzór oferty

Kancelaria prawna ILT
Kancelaria ILT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *